Představení společnosti

     Zakladatelem a jednatelem společnosti je ing. Petr Rambousek, který vystudoval VŠ Konstrukce dopravních staveb a působil v různých funkcích od stavebního mistra po hlavního stavbyvedoucího u firmy SSŽ, a.s.. Od roku 1991 byl společníkem a jednatelem stavební společnosti PJV spol. s r.o.. V roce 2006 se osamostatnil a založil jako fyzická osoba stavební společnost, kterou v roce 2007 převedl na STARP stavební firmu  s r.o. zapsanou v obchodním rejstříku. Firma je od roku 2007 členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR a v roce 2007 získala certifikát jakosti ISO 9001 : 2001.

     Dlouholeté zkušenosti a odborné znalosti z výstavby inženýrských sítí, komunikací, zpevněných ploch a zemních prací byly mimo jiné získány na zakázkách uvedených v sekci realizace. Tyto zkušenosti a znalosti jsou uplatňovány při realizaci nových staveb v Praze a celé České republice.

     Stavební společnost nabízí a zajišťuje práce kvalitně a odborně dle požadovaných termínů. Pružně reaguje i na kapacitně náročnější požadavky zákazníků. V současné době u nás pracuje kolektiv 20 - 25 pracovníků, odpovídajících kvalifikací.

     Firma provádí realizaci staveb formou "na klíč", tzn. včetně inženýrských činností, geodetického zaměření skutečného provedení apod.. Veškeré zemní práce realizujeme vlastními mechanizmy a autodopravou. Dále zajišťujeme protlaky pod komunikacemi, bourací práce, řezání živičných a betonových krytů, včetně definitivních úprav povrchů z živičných a betonových směsí, zámkových i kamenných dlažeb.

    Představení společnosti určené pro tisk je ke stažení ZDE. (verze word + foto, velikost 30 MB)

Politika organizace

1.        Politika jakosti           

1.1      Plnění požadavků investorů

Rozvoj firmy je závislý na udržení a rozšíření vztahů k našim investorům. Podmínkou je soustavné zlepšování jakosti při plnění požadavků investorů.

Organizace chce zajistit splnění tohoto požadavku prostřednictvím  zavedení normy  ČSN EN ISO 9001:2009

Management organizace se rozhodl zavést požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009 a neustále aktivně zlepšovat efektivitu systému managementu jakosti.

 1.2     lidské zdroje

Organizace disponuje se stálým a věřeným množstvím dodavatelů stavebních prací, u nichž může ručit ručit za jimi odvedenou práci a účinně uplatňovat požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Vedení organizace hodlá dále rozšiřovat své prověřené dodavatele stavebních prací, kteří dokážou plnit vysoké nároky na kvalitu odvedné práce.

Systém zajišťování prověřených dodavatelů stavebních prací garantuje flexibilitu lidských zdrojů.

 

1.3      Péče o vzdělání zaměstnanců

Zaměstnanci organizace jsou průběžně školeni v oblastech souvisejících s plněním úkolů jakosti i bezpečnosti práce a životního prostředí.

 

1.4      Péče o vzdělávání a školení dodavatelů pracovních činností

Kritériem pro výběr nových zaměstnanců ve firmě je jejich vysoká odborná zdatnost, zkušenost a erudice.

Vzhledem k ustálenému stavu dodavatelů pracovních činností, kteří pracují ve prospěch organizace má firma možnost spolupracovat  výhradně s pracovníky, u nichž sama pečuje o jejich další vzdělávání a poskytuje jim výhody vzájemné stabilní spolupráce.

1.5      Dodavatelé materiálu

Pro udržení jakosti činnosti firma provádí výběr svých dodavatelů materiálů podle jejich schopnosti plnit vysoké požadavky na kvalitu dodávaných produktů.

 

2.   Politika BOZP

 

2.1      Neustálé zlepšování úrovně ochrany zdraví při práci

Vedení organizace se zavazuje k neustálému zlepšování úrovně ochrany zdraví při práci a prevenci nebo snížení pracovních rizik  .

Prostředkem k zajištění tohoto požadavku je zavedení a plněnín požadavků směrnice OHSAS 18001:2008. prostřednictvím, jako součást systému managementu jakosti a environmentu.

2.2      Plnění platných legislativních požadavků v oblasti BOZP

Organizace klade důraz na plnění všech relevantních požadavků legislativy v oblasti BOZP nebo požadavků, které se k této oblasti vztahují nebo k požadavkům legislativy, ke kterým se již dříve přihlásila.

2.3      Odpovědnost managementu organizace za zajišťování úkolů v oblasti BOZP

Management organizace považuje problematiku BOZP za jednu z důležitých oblastí naší činnosti. Za plnění požadavků v této oblasti uplatňujeme přímou odpovědnost ve vztahu ke všem funkcím pracovníků organizace.

Organizace v oblasti BOZP upřednostňuje aktivní kolektivní prevenci a ochranu pracovníků.

2.4      Vzdělávání v oblasti BOZP

Nedílnou součástí je v organizaci průběžné školení všech zaměstnanců nebo osob, které pro organizaci pracují nebo provádějí práci  ve prospěch organizace. Průběžné vzdělávání v oblasti BOZP je nedílnou součástí vzdělávání pracovníků a dodavatelů organizace s cílem vytvořit povědomí o jejich povinnostech v oblasti BOZP.

 

2.5      Dodržování požadavků BOZP všemi zaměstnanci a dodavateli

Organizace požaduje znalost a dodržování zásad BOZP za součást plnění podmínek pracovního poměru nebo spolupráce. Jejich nedodržení je tedy organizací chápáno, jako neplnění smluvních podmínek.

 

Požadavky na BOZP jsou zjišťovány, přezkoumávány z hlediska jejich neustálé vhodnosti a přiměřenosti, s ohledem na povahu rizik realizovaných zakázek.

 

3.        Politika EMS

Cílem organizace je zavést, udržovat a rozvíjet v oblasti ochrany životního prostředí   dlouhodobě udržitelný rozvoj.

Organizace se rozhodla z těchto důvodů neustále zlepšovat svůj systém ochrany životního prostředí a prevenci znečišťování. Předpokladem je zajištění minimalizace negativního vlivu na životní prostředí, včetně hospodaření se surovinami.

Organizace chce zajistit splnění tohoto požadavku prostřednictvím  zavedení normy ČSN EN ISO 14001:2005, jako součást systému managementu jakosti certifikovaného v roce 2007 podle ČSN EN ISO 9001:2009 a dále jako součást systému managementu bezpečnosti podle směrnice OHSAS 18001:2008.

3.1      Ochrana životního prostředí 

Organizace považuje ochranu životního prostředí za jednu z hlavních priorit své činnosti. Za plnění požadavků v oblasti environmentálního managementu uplatňuje  přímou odpovědnost ve vztahu ke všem funkcím pracovníků organizace. Organizace požaduje znalost a dodržování zásad ochrany životního prostředí za součást plnění podmínek pracovního poměru nebo spolupráce. Nedílnou součástí je v organizaci průběžné školení všech zaměstnanců nebo osob, které pro organizaci pracují nebo provádějí práci  ve prospěch organizace.

3.2      Plnění všech požadavků environmentální legislativy

Organizace klade důraz na plnění všech relevantních požadavků environmentální legislativy nebo požadavků, které se vztahují k environmentálním aspektům organizace . 

3.3      Prevence mimořádných událostí v oblasti OŽP

Organizace se snaží předcházet mimořádným událostem v oblasti OŽP (ekologickým haváriím a nehodám). A to uplatňováním principů prevence a systematickou přípravou na zvládnutí mimořádných situací. V případě, že dojde, přes veškerou snahu, k mimořádné události, organizace neprodleně vyšetřuje veškeré havárie a nehody, nebo skoronehody a vyvozuje z nich odpovídající opatření.

3.4      Zacházení s odpady

Organizace, vzhledem k předmětu své činnosti, klade především důraz na odpadové hospodářství a plnění legislativních požadavků svými zaměstnanci a všemi osobami, pracujícími ve prospěch organizace.

3.5      Povinnosti pracovníků organizace a všech osob, které pracují pro organizaci nebo v její prospěch

Za ochranu životního prostředí na pracovišti je zodpovědný každý pracovník. Z těchto důvodů je povinen průběžně dodržovat vysokou úroveň pořádku  a požadavky organizace.

3.6      Komunikace se zainteresovanými stranami

Organizace je rozhodnutá při zavádění environmentálního systému managementu a při jeho udržování a rozvoji komunikovat s veřejností a zainteresovanými stranami a poskytovat pravdivé informace  o dopadech své činnosti na životní prostředí.

<<< domů